நாந்தேன்

My photo
என்னை பற்றி நானே சொல்வது அம்புட்டு நல்லாவா இருக்கும்......................................................சரி, எலக்கணம் தெரியாததால் எலக்கியவியாதி எனும் தலக்கணம் எமக்கில்ல.

Monday, March 17, 2014

கதையல்ல.....நாவல்

நக்ஸ் : என்னப்பா இது?

ஆக்ஸ் : ஒ... இதா நா எழுதிய 500 பக்க நாவல்

நக்ஸ் : என்னாது நாவலா அதுவும் 500 பக்கமா? அப்படி என்னய்யா எழுதி இருக்கீக?

ஆக்ஸ் : மொத பக்கத்தில்.....ஒரு ராஜா குதிரையில் ஏறி அமர்ந்து அடர்ந்த வனபகுதியை நோக்கி பயணமாகிறார்

கடைசி பக்கத்தில்.... அடர்ந்த வனபகுதியை சென்று அடைகிறார்.

நக்ஸ் : அட பார்ரா செரியி அந்த 498 பக்கத்துல என்ன எழுதி இருக்கீக?

ஆக்ஸ் : டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக் டக் டக் டாக் டக்...

நக்ஸ் : ஆமா இந்த கதைய....

ஆக்ஸ் : யோவ் கதை அல்ல நாவல்

நக்ஸ் : செரி செரியி நாவல்.....ஆரு வாங்கி படிப்பா

ஆக்ஸ் : பேஸ்புக்ல...ப்ளாக்ல லிங்க் கொடுத்தேன் வையுங்க.....என்னைய மாதிரி உள்ளவங்க கண்டிப்பா படிப்பாங்க

Friday, March 7, 2014

வெவரமான புள்ள


வணக்கம்  

பையன் : உன் பெயர் என்ன?பொண்ணு : ஏன் சொல்லணும், நீ யாருன்னே தெரியாது..
பையன் :சொல்ல மாட்டாய சரி விடு, என்னுடைய 
மெர்சிடிஸ் காருல பைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு 
கூட்டிட்டு போகலாமேன்னு ..


பொண்ணு: பேரு க்ஸ் ஒய், எம்காம், டவுன் காலேஜ்
காலை 8 முதல் 1 வரை, வெள்ளிகிழமை காலை 8 முதல் 12 வரை  ஞாயறு விடுமுறை
காலேஜ் வரும் போது அப்பா அழைத்து வருவார் - திரும்ப போகும் போது தனியாகத்தான்...

ஏ புள்ள இந்தா நில்லு நில்லுன்றேன்ல
ஏங்...மச்சாங்
அட இம்புட்டு வெரசா எங்க புள்ள கெளம்பிட்ட
ஹிக்கும் தெரியாதாக்கும்  
செரி ஆருபுல்ல இது 
மறந்திடீங்களா மச்சாங்  என்ர க்காபொண்ணு 
ஆரு.... பொம்மியா....
ஏங்கன்னு,....ஒன்ர வயசென்ன 
ஆங்..அஸ்க்கு புஸ்க்கு
இந்தா சித்தப்பு கெக்குருராருல்ல ஒழுக்க மருவாதையா சொல்லோனோம்
அட சொல்லு கண்ணு 
14
பதினாலா....ம்  பெரிய புள்.....
ஆங்.. என்ர வுட்டுலதேன்
ஸ்..ஸ்கூல்ல பன்னெண்டு
பஸ்சுல பத்து
ரயில் பொட்டில ஏலாக்கும் 
அட வெவரம்தென் போ 
ஆங்... பேஸ்பொக்குல பதிநெட்டாக்கும்...